Welkom bij De Verhalenzaak

Uw verhaal
In boekvorm...
...en vastgelegd
...in beeld!

Privacy

De Verhalenzaak waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt en neemt uw privacy uiterst serieus. Hieronder wordt beschreven hoe De Verhalenzaak met de door u verstrekte gegevens omgaat. De Verhalenzaak werkt conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Opdrachtgever stelt aan De Verhalenzaak minimaal die gegevens en foto's ter beschikking, die nodig zijn om de werkzaamheden, welke nodig zijn voor het voltooien van de opdracht, te kunnen uitvoeren. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de door hem aan De Verhalenzaak verstrekte gegevens en foto's. De Verhalenzaak bewaart de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en digitale foto's in ieder geval zolang de opdracht nog niet is afgerond. Na afhandeling van de opdracht worden uw gegevens en digitale foto's bewaard. De Verhalenzaak kan uw gegevens en digitale foto's gebruiken ten behoeve van onderzoek naar het verbeteren van onze producten en diensten. De Verhalenzaak draagt er zorg voor dat door de opdrachtgever verstrekte gegevens en foto's niet gebruikt worden voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de opdracht waarvoor ze zijn verstrekt.

Alleen geautoriseerde medewerkers van De Verhalenzaak hebben toegang tot de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens en foto's, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak. De Verhalenzaak draagt er zorg voordat haar bestand met de gegevens en foto's van opdrachtgevers is beveiligd, op een zodanige manier dat ongeautoriseerden hier geen toegang toe hebben. Alle medewerkers van De Verhalenzaak hebben een geheimhoudingsplicht inzake de gegevens en foto's zoals verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie, aanvulling en verwijdering van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en foto's. U kunt hiertoe per e-mail of per brief een verzoek indienen. Vermeld daarbij om welke gegevens of foto's het gaat en wat u wilt dat er mee gebeurt.

De Verhalenzaak spant zich tot het uiterste in de gegevens en foto's van de opdrachtgever te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en/of verlies. Indien De Verhalenzaak afdoende maatregelen heeft genomen ter beveiliging van gegevens en foto's en, onverhoopt, derden onrechtmatig gebruik weten te maken van de gegevens, dan kan De Verhalenzaak hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De Verhalenzaak aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de gegevens en foto's door derden, wanneer deze gegevens op grond van dit privacyreglement of met toestemming van de opdrachtgever aan deze derden zijn verstrekt. Daarbij is De Verhalenzaak niet aansprakelijk voor het naleven van de geldende weten regelgeving door deze derden.

De door de opdrachtgever verstrekte gegevens en foto's worden niet gedeeld met derden, tenzij de opdrachtgever hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Of indien er een wettelijke verplichting bestaat gegevens van de opdrachtgever aan een instantie te verstrekken. In dat geval worden de gegevens en foto's zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt.

De Verhalenzaak kan (tussentijdse) resultaten van de werkzaamheden gebruiken op haar sociale media ter promotie van onze activiteiten en als aankondiging van het op handen zijnde product, tenzij opdrachtgever daar uitdrukklijk geen toestemming voor heeft gegeven.

De Verhalenzaak maakt op haar website (www.deverhalenzaak.nl) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat (zoals een telefoon of tablet) wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze server worden teruggestuurd. Wanneer u op onze website toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kan De Verhalenzaak dit via een cookie onthouden. Hierdoor is het niet nodig bij het bezoeken van onze website steeds uw voorkeuren te herhalen. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser of uw mobiele apparaat. Meer informatie over cookies kunt u vinden op diverse websites, zoals Cookierecht.nl en bij de Consumentenbond.

Adobe Reader Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van De Verhalenzaak, deze zijn in PDF-formaat.
Beschikt u niet over Acrobat Reader kunt u deze installeren door op de afbeelding hiernaast te klikken.

Top